Porez na kapitalnu dobit: Sve što niste znali

TradeWin24
Foto: Canva
07.05.2021

S obzirom na to da investicionu javnost u Srbiji posebno zanima ova tema, a kako nigde nema detaljnih niti potpunih informacija u vezi sa istom, ovim tekstom smo odlučili da potpuno demistifikujemo pojam poreza na kapitalnu dobit i što je najvažnije, kako prijava ovog poreza izgleda u praksi.


Uopšteno o porezu na kapitalnu dobit 

U slučaju poreza na kapitalnu dobit, ti kao poreski obveznik moraš skoro sve sam. Tvoja obaveza je da popuniš poresku prijavu, sakupiš sve dokaze o kupovini i prodaji i na kraju da prijavu predaš poreskoj upravi.  Zvuči veoma teško, ali nakon ovog teksta verujemo da će svako znati kako se ovaj porez prijavljuje.
Prvo ćemo definisati šta sve obuhvata porez na kapitalnu dobit, po našem zakonu.


U kojim sve situacijama ćeš platiti porez od 15% na kapitalnu dobit?

•    Kupio si i prodao nepokretnost, kuću, stan, vikendicu… 
•    Prodao si svoje autorsko delo.
•    Udeo u pravnom licu, odnosno akcije i druge hartije od vrednosti podrazumevaju da si vlasnik hartije od vrednosti, odnosno imaš učešće u pravnom licu, odnosno imaš pravo na deo dobiti, pravo da raspolažeš tim udelom, odnosno da ga prodaš, pokloniš…
•    Investicione jedinice su, takođe, obuhvaćene ovim zakonom i ukoliko ostvariš zaradu obavezan si da prijaviš kapitalnu dobit.
•    Plaćanje poreza na kapitalnu dobit ostvarenu prometom digitalne imovine jeste novina u našoj zemlji. Nedavno je donet zakon o digitalnoj imovini te je došlo do izmena i dopuna zakona o digitalnoj imovini.   

Prethodno navedeno govori o tome kada nastaje obaveza plaćanja poreza. S druge strane, postoje i situacije kada dolazi do prenosa vlasništva, ali ne nastaje poreska obaveza. 

Kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom ne smatra se sledeće:

•    Sticanje hartija od vrednosti nasleđivanjem u prvom naslednom redu;
•    Prenos između bračnih drugova ili krvnih srodnika po pravoj liniji;
•    Prenos između razvedenih bračnih drugova, ali u neposrednoj je vezi sa razvodom braka;
•    Prenos vlasništva dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije;
•    Ukoliko je vlasnik hartija od vrednosti imao hartiju u posedu duže od 10 godina. 

Gore navedeno govori ti kada si izuzet od prijave poreza na kapitalnu dobit. Bilo koji od nastalih slučajeva podrazumeva da nisi u obavezi da platiš ovaj porez. Država je takođe propisala da se porez ne plaća na određene hartije emitovane od strane državnih organa. Zatim, ukoliko si kupio akcije nekog društva i držiš ih u svom vlasništvu preko 10 godina nemaš obavezu prijave poreza kada ih prodaš. 

Nakon uvodnog dela šta je to porez na kapitalnu dobit, kada se prijavljuje, a kada ne, možemo preći na sam proces prijave poreza. 

Kada nastaje poreska obaveza?

Vremenski period za koji se prijavljuje porez je 6 meseci. Za prvu polovinu godine, porez se prijavljuje do kraja jula, dok se za drugu polovinu godine porez prijavljuje do kraja januara sledeće godine.

Mnogi investitori ne znaju kada vremenski nastaje njihova obaveza. Neki smatraju da ona postoji sve vreme dok je pozicija otvorena, a profitabilna, što naravno nije tačno. Sa druge strane neki smatraju da plaćaju porez tek kada povuku novac u zemlju, što takođe nije tačno.

Dakle, jedine relevantne vremenske odrednice za nastanak poreske obaveze su 2 intervala godišnje od 6 meseci- od 01.01. do 30.06. i od 01.07. do 31.12. i to samo za zatvorene pozicije u tim intervalima. U skladu sa tim, porez prijavljujemo do kraja jula, odnosno januara iduće godine.

Kapitalna dobit i poreski kredit

Kada trguješ hartijama od vrednosti plaća se kapitalna dobit samo ukoliko si zaradio. Hajde da uzmemo hipotetički primer. Trguješ samo akcijom Microsoft-a i relativno si aktivan, odnosno izvršio si nekoliko transakcija u toku meseca. Ovo ne možemo posmatrati kao jedan transfer iako se radi samo o jednoj akciji, odnosno jednom ISIN-u. Kod prijave poreza potrebno je svaku prodaju upariti sa njenom kupovinom. Verovatno se pitaš šta ako si prodao 10 akcija, a pri prvoj kupovini si kupio 12 akcija. Da li se ovo može upariti? Za prodaju 10 akcija uzimaš 10 akcija iz prve kupovine. A šta ćeš sa one dve? Te dve ostaju za drugu prodaju i sve tako do poslednje prodaje koju moraš da pokriješ kupovinom. 

Međutim, šta se dešava ukoliko si u određenom polugodištu ostvario gubitak?

Svakako bi bilo poželjno prijaviti ovaj gubitak, jer tako stičeš pravo na tzv. poreski kredit. Na primer, u prvom polugodištu 2021. si prijavio gubitak od 2,000 EUR. U drugom polugodištu si ostvario dobitak od 5,000 EUR. Nakon što prijaviš dobitak, poreska uprava će uzeti u obzir poreski kredit koji si ostvario i umesto na 5,000 plaćaš porez samo na 3,000 EUR (poreski kredit od 2,000 EUR se odbija od tekućeg dobitka). Važno je naglasiti da pravo na ovaj odbitak imaš samo ukoliko je gubitak prijavljen PRE dobitka. Dakle, tekućim gubitkom odnosno poreskim kreditom se ne mogu pokriti prethodno nastale poreske obaveze.


Praktični primer popunjavanja obrasca za prijavu kapitalne dobiti

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke ima oznaku PPDG 3R.  Ovaj obrazac možeš preuzeti sa sajta Poreske uprave (https://www.purs.gov.rs/sr/fizicka-lica/poreske-prijave-i-obrasci.html ). 

Potrebno je popuniti opšte podatke o poreskom obvezniku, odnosno uneti svoje osnovne podatke. Za početak unosiš podatak da se radi o fizičkom licu, zatim svoj JMBG, prebivalište, adresu, telefon i elektronsku adresu. Zemlja rezidentstva je Srbija, ukoliko si državljanin R. Srbije i ukoliko si ovde poreski obveznik.  
 

 

Sada možemo da pređemo na deo gde ćemo uneti opisne i numeričke podatke koji će poslužiti poreskim organima da utvrde poresku osnovicu i donesu rešenje. U toku prvih 6 meseci si trgovao akcijama svetskih kompanija recimo preko TradeWin24 platforme i vreme je da prijaviš porez. Javljaš se našoj podršci na mejl support@tradewin24.com kako bi dobio potvrdu o kupoprodaji hartija od vrednosti. 

Pečatirana i potpisana potvrda izgleda ovako.

Važno je naglasiti da poreska uprava prima samo pečatirane i potpisane potvrde od brokera, što znači da ne prima nijedan izveštaj izvučen sa platforme inostranih brokera. 
Ovo je jedan školski primer koji će ti pomoći da razumeš suštinu obračuna poreza. Potvrda ti je sada možda malo nejasna, ali ovo je standardna potvrda koja samo daje osnovne informacije o tvojim transakcijama. Bitne informacije koje dobijaš u potvrdi su o samoj hartiji, zatim o tome kada si trgovao, po kojoj ceni i koliku proviziju si platio. U našoj potvrdi imaš  i cenu izraženu u dinarima koju bi inače sam morao da računaš prilikom popunjavanja poreske prijave. Takođe, i provizija je izražena u dinarima. Obračun je urađen na osnovu kursa NBS na dan trgovanja. 

Sada kada smo videli kako izgleda potvrda brokera prelazimo na objašnjenje kako da popuniš poresku prijavu. Uzima se FIFO metoda, odnosno prva hartija sa istim ISIN-om koja je kupljena smatra se da je ona prva i prodata. Hajde da sada vidimo šta imamo u našoj potvrdi. Trgovalo se sa dve HoV u drugoj polovini 2020. godine u dolarima. U ovom našem primeru sve što je kupljeno je i prodato. Imaj u vidu da je ovo samo školski primer. U praksi se može desiti da si kupio hartiju u prvoj polovini, a da si je prodao u drugoj polovini godine, ali logika je ista, kupio si te si prodao hartiju, nebitno u kom periodu. 

Bitno je napomenuti da se prijava popunjava samo za  one hartije koje si prodao u datom polugodištu za koje se prijavljuje porez. Ukoliko si samo kupio akcije, a nisi ih prodao, nemaš  obavezu prijave poreza. Međutim, ako si kupio 12 akcija Google-a, Microsoft-a, ili Amazon, a prodao jednu imaš obavezu da prijaviš porez. 

Vreme je da analiziramo našu potvrdu. Prvo gledamo šta smo prodali. Prva prodaja je prodaja akcije IMAGINEAR INC od 500 komada. Sada tražimo kada su kupljene ove akcije. Imamo kupovinu od 1200 komada od 16. oktobra. Od ove kupovine se „uzima“ samo 500 komada po ceni od 0.16 USD, a ostalih 700 ostaje da čeka sledeću prodaju. Zatim dolazimo do sledeće prodaje od 700 komada te ovom prodajom „zatvaramo“ ostatak pozicije, gde smo kupili 1200 komada. Sada imamo čistu situaciju, prodato je svih 1200 komada po dve različite cene, ali se kao nabavna cena uzima cena od 0.16 USD jer je po toj ceni kupljeno. 

Kod akcije NIO INC – ADR imamo dve prodaje od 75 komada po ceni od 20.01 USD i 243 komada po ceni od 25.03 USD. Ukupno je prodato 318 komada. S druge strane imamo tri kupovine čiji zbir takođe iznosi 318 komada. Sada ćemo povezati prodaje sa kupovinama. Pri prvoj prodaji prodato je 75 komada. Ovde kao nabavnu vrednost uzimamo 30 komada (iz prve kupovine) po ceni od 15.44 USD  i 45 komada od druge kupovine (gde je kupljen 46 komada, te nam ostaje 1 komad koji će se upariti sa sledećom prodajom) po ceni od 18.90 USD. Na kraju dolazimo do prodaje od 243 komada po ceni od 25.03. od ovih 243 komada, jedan komad je kupljen po ceni od 18.90 (jedna akcija koja je ostala od kupovine 46 komada od 29. septembra i 242 akcije po nabavnoj ceni od 23.08 USD od 14. oktobra). 

Na osnovu prethodno navedene logike popunjavamo poresku prijavu. Unosimo nazive emitenata, zatim datum prenosa koji podrazumeva datum kada je prodata akcija, broj prenetih HoV jeste  broj prodatih HoV, kao i cenu koja predstavlja prodajnu cenu. Nakon toga unosimo datum sticanja tih HoV odnosno datum kupovine HoV, zatim broj stečenih HoV i njihova nabavna odnosno kupovna cena. 

Na slici možeš videti kako sada izgleda popunjena poreska prijava na osnovu potvrde koju si dobio od svog brokera.

Prva transakcija predstavlja prodaju i kupovinu 500 komada akcije IMAGINEAR INC, sa prodajnom cenom od 16.87 RSD (odnosno 0.17 USD) čija je nabavna cena bila 15.38 RSD (0.16 USD). Zatim dolazi sledeća transakcija iste akcije čija je nabavna cena ista kao i kod prethodne transakcije, jer je izvršena jedna kupovina od 1200 komada po ceni od 1.16 USD. Kod ove transakcije prodajna cena je različita od prethodne te je smatramo zasebnom transakcijom. 

I kod druge akcije imamo dva unosa, jer imamo dve prodaje. Prva prodaja obuhvata sve akcije iz prve kupovine (30 komada) i deo akcija iz druge kupovine (45 komada), te sledi da je prodato 75 komada po ceni od 20.01 USD. Nabavna cena za 30 komada je bila 15.44 USD, a za 45 komada nabavna cena je bila 18.90 USD. Druga prodaja od 243 komada obavljena je po ceni od 25.03 USD po akciji. Ovde takođe imamo dve nabavne cene, i to 1 komad po ceni od 18.90 USD i 242 komada po ceni od 23.28 USD. 

Na kraju ostaje da se popuni poslednja strana poreske prijave. Ovde se unose podaci o eventualnim poreskim olakšicama. 
 

Ukoliko si ulagao sredstva za rešavanje stambenog pitanja potrebno je na poslednjoj strani uneti ovde podatke. Takođe, ukoliko si ostvario kapitalne gubitke prethodnih godina potrebno je i to uneti i pozvati se na broj rešenja kojim je utvrđen kapitalni gubitak. Na kraju se unosi broj dokumenta koji je osnov za prijavu poreza, a to je broj potvrde koju dobijaš od BDD Tradewin 24 ad Beograd.

Kada sve ovo popuniš predaješ obrazac poreske prijave i potvrdu brokerske kuće u svojoj poreskoj upravi. Nakon toga poreska uprava radi obračun i izdaje rešenje. Na osnovu rešenja plaća se porez, ukoliko je  ostvaren kapitalni dobitak. Ukoliko si ostvario kapitalni gubitak ništa ne plaćaš, ali rešenje iz poreske uprave čuvaš za sledeću godinu. Ukoliko sledeće godine ostvariš kapitalni dobitak, deo poreza će biti umanjen za ostvareni kapitalni gubitak iz prethodne godine. 

Nadamo se da smo ovim tekstom rešili nedoumice svih investitora i potencijalnih investitora. Ukoliko se odlučiš da trguješ preko TradeWin24 imaćeš svu moguću podršku i pomoć u vezi sa prijavom poreza na kapitalnu dobit.

 

Srećno trgovanje! 

 

Investiraj odmah