Marginski kredit

Poređenje kamatnih stopa sa najvećim brokerima u svetu

Broker/Iznos pozajmice USD 0-100,000 100,000-1,000,000 1,000,000-3,000,000 >3,000,000
TradeWin24 1.59% 1.25% 1.01% 0.86%
E-Trade 8.45% 6.95% 5.45% 5.45%
Fidelity 7.82% 6.57% 4.00% 4.00%
Schwab 7.82% 6.57% N/A N/A
TD Ameritrade 9.00% 7.50% N/A N/A

Prilikom obračuna kamatne stope na balanas marginskog računa, TradeWin24 koristi sistem odvojenog obračuna na osnovu dole navedenih nivoa ostvarenog marginskog kredita. Na primer, za balans preko 1.000.000 USD, prvi 100.000 se naplaćuje po stopi iz "Nivo I" za datu valutu, sledeći 900.000 po stopi iz "Nivo II", itd.

TradeWin24 obračunava kamatu na dnevnoj bazi a iznos stvarne kamate na mesečnom nivou se obračunava trećeg radnog dana u narednom mesecu.

Navedeni nivoi obima korišćenja marginskog kredita (Nivo I, Nivo II..) se mogu menjati s vremena na vreme bez prethodnog obaveštenja klijenata. Ove korekcije se vrše periodično kako bi se ceo sistem prilagodio za promenama u valutnim kursevima.

Kamatne stope se primenjuju na marginski kredit koji predstavlja iznos novca koji investitor pozajmljuje od svog brokera kako bi kupio hartije od vrednosti. Pozajmljivanje novca za kupovinu hartija od vrednosti je poznato kao "kupovina na margini".

Marginski zahtev je minimalni iznos koji kupac mora položiti na račun i on se obično izražava kao procenat od trenutne tržišne vrednosti hartije.

Marginski kredit + Marginski zahtev = Tržišna vrednost hartije

Iznos kamate koju klijent plaća na brokersku pozajmicu se može videti na sledećem primeru:

Pretpostavimo da klijent želi da uđe u poziciju koja vredi, na primer, 100,000 USD (1000 akcija x 100 USD). Prvo je potrebno da znamo koji je iznos marginskog zahteva proveriti na linku https://www.tradewin24.com/sr/vodic-za-investitore-margine. U slucaju trgovanja akcijama, on iznosi 25% od vrednosti pozicije. To znači, da za vrednost pozicije od 100,000 USD, klijent mora položiti 25,000 USD svog novca (marginski zahtev) dok ostatak sredstava do tržišne vrednosti pozicije iznosi vrednost marginskog kredita (u ovom slučaju 75,000 USD).

Marginski kredit (75,000 USD) + Marginski zahtev (25,000 USD)= Tržišna vrednost pozicije (100,000 USD)

U našem primeru, klijent plaća kamatu na iznos marginskog kredita od 75,000 USD po sledećoj formuli: Kamatna stopa (USD)/365 x broj dana na koji se obračunava kamata

Napomena: Ovaj obračun važi u slučaju da klijent u svom portfoliu već poseduje USD, ili ukoliko poseduje neku drugu valutu, pre ulaska u poziciju prethodno konvertuje valutu koju poseduje u valutu u kojoj trguje.

Ukoliko u našem primeru, klijent nema USD u svom portfoliu a pre ulaska u poziciju ne uradi konverziju na platformi, onda se celokupan iznos od 100,000 USD tretira kao brokerska pozajmica i klijent na istu plaća kamatu. Ovo iz razloga jer broker podrazumeva da mu je celokupan iznos u USD pozajmio, jer klijent prethodno nije uradio konverziju na platformi.

Marginski račun funkcioniše po principu automatske brokerske pozajmice, što bi u našem primeru značilo da iako klijent poseduje 100,000 USD svog novca, sistem će iskoristiti samo 25,000 USD za pokriće margine a ostatak pozajmiti.

Kamatne stope su podložne promeni i TW ne obaveštava o svakoj promeni pojedinačno.

Potrebno je voditi računa o tome da datum trgovanja (zatvaranja pozicije) i dan saldiranja vrlo često nisu isti. Dakle, postoji vremenska razlika između dana izvršenja transakcije i dana saldiranja. U slučaju trgovanja akcijama i Forex-om, saldiranje traje dva radna dana. To znači da će se dva dana nakon zatvaranja pozicije plaćati kamata na pozajmljeni iznos.

Kamatne stope koje se primenjuju na marginske kredite

BM - benchmark rate (referentna kamatna stopa Centralnih banaka)

Nema podataka
Valuta Raspon Kamatna stopa

Provizija za održavanje leveridžovane pozicije

Provizija za održavanje leveridžovane pozicije se naplaćuje na iznos brokerske pozajmice u valuti u kojoj klijent ima brokersku pozajmicu.

Valuta Iznos provizije u % na godišnjem nivou
AUD 0,8
CAD 1
CHF 1
CNH 1
CZK 1
DKK 1
EUR 1
GBP 0,8
HKD 1
HUF 1
ILS 0
JPY 1
MXN 0
NOK 1
NZD 1
PLN 1
RUB 1
SEK 1
SGD 1
USD 0,8
ZAR 0

Napomena: Ukoliko u svom portfoliu valuta imate iznos veći od 100,000 EUR, na isti se naplaćuje negativna kamatna stopa u iznosu od - 0,931% na godišnjem nivou.