Pojmovi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
 

AAA - je najviši rejting obveznica koji predstavlja najveći kvalitet istih. Ovaj rejting dodeljuju najznačajnije rejting agencije.

Abnormal Market Conditions (abnormalni uslovi na tržištu) - brzo ili slabo tržište

Account history (izvod sa računa) - spisak završenih transakcija, trenutnog stanja i otkazanih naloga na računu klijenta.

ACH (Automated Clearing House) - sistem koji povezuje sve U.S banke i koristi se za različite elektronske transfere sredstava, uključujući i depozite i povlačenja novca sa računa kod brokera.

Asian Session (azijska sesija) - radno vreme Tokijske berze od 23:00 do 08:00 (Tokyo).

Ask - je cena po kojoj je prodavac spreman da proda hartiju od vrednosti. Ask je suprotan od Bid-a.

AUS 200 - drugo ime za Australijsku berzu (ASX 200); 200 se odnosi na top 200 (po tržišnoj kapitalizaciji) kompanija listiranih na ASX-u.

AUD - Skraćenica za australijski dolar koja može biti korišćena kao osnovna valuta i valuta u kojoj su denominirana sredstva na SIG računima.

Available Margin (slobodna margina) - predstavlja ostatak sredstava na računu klijenta po odbitku margine, dobitka/gubitka i kamate preko noci.

Aussie - Ozzie ili Oz, predstavlja sleng za AUD/USD valutni par.

 

Balance (stanje računa) - ukupan finansijski rezultat ostvaren po osnovu svih deponovanih i povučenih sredstava sa računa klijenta kao i svih zatvorenih pozicija na tom računu.

Base Currency (osnovna valuta) - prva valuta u valutnom paru (npr. ako EUR/USD iznosi 1.3283 onda 1 EUR vredi 1.3283 USD).

Base Rate (osnovna kamatna stopa) - kamatna stopa koju propisuje Centralna banka date zemlje na pozajmljena sredstva na osnovu koje poslovne banke formiraju kamatnu stopu prema svojim dužnicima.

Bearish / Bear market - termin koji opisuje tržište sa opadajućim trendom (cena pada).

Bear - trejder koji očekuje pad cena i drži kratku (short) poziciju odnosno prodaje hartiju od vrednosti.

Basis Point (bazni bod) - jedinica koja opisuje minimalnu promenu u ceni proizvoda. Bazni bod je stoti deo postotnog boda, ili 1/100 (0.01%). Ovaj pojam ima svoje korene u praksi trgovanja ’baze, ili postotne razlike između spread-ova. Obično se koristi u opisivanju stope promene kamatnih stopa.

Bid - je cena po kojoj je trgovac spreman da kupi hartiju od vrednosti.

BOC (Bank Of Kanada) - Centralna Banka Kanade.

BOE ( Bank Of England) - Centralna Banka Velike Britanije.

BOJ (Bank Of Japan) - Centralna Banka Japana.

Broker - Agent koji izvršava naloge za kupovinu i prodaju HoV radi ostvarivanja određene zarade. Brokeri su agenti koji rade za proviziju, a ne upravnici ili agenti koji djeluju za vlastiti račun. Na deviznom tržištu brokeri imaju tendenciju da deluju kao posrednici između banaka, spajajući kupce i prodavce za proviziju koju plaća inicijator ili obe strane.

Breakout (Izbijanje) - Izbijanje je situacija kada je momentum akcije cene toliko snažan da se kreće ispod ključnih nivoa podrške (donje izbijanje) ili iznad ključnih nivoa otpora (gornje izbijanje). Izbijanja se obično dese kao rezultat velikog uticaja vesti ili nekih drugih faktora koji navode trgovce na tržištu da postavljaju naloge pretežno u jednom smeru.

Bull / Bullish Market - termin koji opisuje tržište sa rastućim trendom (cena raste).

Bull - trejder koji očekuje rast cena i drži dugu (long) poziciju odnosno kupuje hartiju od vrednosti.

Bundesbank - Centralna Banka Nemačke (takodje poznata kao BUBA).

Buy (kupovina) - Otvaranje dugih i zatvaranje kratkih pozicija. Trgovci obično kupuju kada postoji očekivanje da će se cena HoV povećati.

Buy Limit (kupovni limit) - nalog na čekanju koji bi trebalo da otvori long poziciju na računu klijenta. On omogućava trejderu da odredi cenu po kojoj je spreman da kupi neku HoV te će se ovaj nalog realizovati u trenutku kada tržište pada do date ili niže Ask cene.

Buy Position (kupovna pozicija) - otvorena pozicija koja predstavlja očekivanje trejdera da će cena na tržištu porasti.

Buy Stop (kupovni stop) - nalog na čekanju koji bi trebalo da otvori long poziciju na računu klijenta. On omogućava trejderu da odredi cenu po kojoj je spreman da kupi neku HoV te će se ovaj nalog realizovati u trenutku kada tržište raste do date ili više Ask cene.

 

Cable - termin za GBP/USD valutni par.

CAC40 - skraćenica za Francusku berzu; 40 označava top 40 kompanija (po tržišnoj kapitalizaciji).

Candlestick Chart (grafikon sa svećicama) - jedan od načina prikazivanja i posmatranja grafikona koji pokazuje cenu otvaranja i zatvaranja u datom izabranom periodu; ako je cena zatvaranja viša od cene otvaranja onda je svećica zelena i obrnuto važi za formiranje crvene svećice.

Central Bank (Centralna Banka) - institucija koja upravlja monetarnom politikom date države.

CFD (Contract for Difference) - vrsta elektronske transakcije koja se bazira na fluktuaciji cene instrumenta u osnovi (npr. akcije ili fjučersa).

Chart (grafikon) - je dijagram koji prikazuje istorijske podatke u vidu linije,bara ili svećica.

Close (zatvaranje) - zahtev ili instrukcija za zatvaranjem određene pozicije po trenutnoj tržišnoj ceni.

Close By - zahtev ili instrukcija za zatvaranjem dve locked pozicije na istom instrumentu.

Commission (provizija) - iznos koji je naplaćen sa klijentovog računa za izvršenu uslugu od strane brokera.

Contract (ugovor) - standardna jedinica na Forex tržištu (e.g. 1 lot).

Counterparty - jedan od učesnika u finansijskoj transakciji.

Currency Pair (valutni par) - instrument za trgovanje baziran na promeni vrednosti jedne valute u odnosu na drugu.

Customer (klijent) - fizičko ili pravno lice; ugovorni potpisnik

 

Data Feed – berzanski podaci

Dealer (diler) - je fizičko ili pravno lice koje u svoje ime i za svoj račun trguje hartijama od vrednosti na berzi.

Deficit (deficit) - negativan balans po trejdu ili negativna količina novca na računu.

Depo - novčani depozit na računu.

Demo Account (Demo račun) - račun za vežbanje (nije pravi račun).

Dispute, Complaint, Claim (žalbe i prigovori) - događaj kada klijent veruje da je broker svojim postupcima povredio neku ili više stavki ugovora.

DJIA or Dow - skraćenica za Dow Jones Industrijski prosek ili US30.

Dove - odnosi se na monetarnu politiku kojom se formiraju niže kamatne stope; suprotno od hawkish.

Downtrend (padajući trend) - pad cene koji može biti opisan kao formiranje nižih vrhova i dna.

 

ECB - Evropska Centralna Banka.

ECN - elektronska komunikaciona mreža koja eliminiše mogućnost mešanja trećeg lica pri izvršavanju naloga.

EST/EDT - New York City vremenska zona.

European Session ( Evropska sesija) - radno vreme Londonske berze od 07:00 do 16:00 (London).

Expiry (dospeće, istek) - instrukcija kojom se otkazuje dati nalog u određeno vreme datog dana.

Equity (kapital) - neto vrednost sredstava na računu klijenta.

Exotic pair (egzotičan par) - valutni par kojim se slabije trguje.

Explicit Error (eksplicitna greška) - događaj gde se otvaranje ili zatvaranje pozicije pri datoj ceni značajno razlikuje od tržišne cene u trenutku izvršavanja naloga.

 

FED - Federalne Rezerve (Centralna banka SAD-a).

Floating Profit/Loss (pokretan dobitak/gubitak) - razlika između kapitala i balansa klijenta.

Fill - znači da je nalog uspešno izvršen.

Fill or Kill - tip naloga gde ukoliko isti ne može da bude izvršen, onda bi trebalo da bude otkazan.

FOMC - The Federal Open Market Committee vodi politiku FED-a.

Foreign Exchange - Forex (FX) je globalno tržište na kome se kupuje jedna valuta ili prodaje druga.

FRA40 - sinonim za CAC 40.

FTSE 100 - skraćenica za UK 100 index.

 

G7 - grupa sačinjena od sedam zemalja: SAD, Japan, Nemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Italija i Kanada.

G8 - G7 + Rusija.

Gap - značajna razlika izmedju dve uzastopne cene (kvote); može biti prikazana na grafikonu u vidu praznog polja izmedju barova ili svećica.

GDP - Bruto Domaći Proizvod je ukupna vrednost proizvedenih dobara i usluga, prihoda ili rashoda nastalih u okviru granice jedne zemlje.

 

Hawkish - odnosi se na monetarnu politiku kojom se formiraju veće kamatne stope: suprotno od dove.

Hedge (hedž) - kombinacija više pozicija ili jedna pozicija koja smanjuje rizik prvobitno otvorene pozicije.

HK40 / HKHI - skraćenica za Hong Kong Seng Index.

 

Initial Margin (inicijalna margina) - zahtev brokera za obezbeđivanjem zaloge kako bi pozicija mogla da se otvori.

INX - simbol za S&P 500 index.

 

JPN225 - skraćenica za NEKKEI index.

 

Kiwi - drugi naziv za NZD/USD valutni par.

 

Leverage (poluga) - omogućava trgovcu da otvori pozicije u znatno većem iznosu od njegovog kapitala na računu. U trgovanju leveridž nekog trejdera se često predstavlja kao procenat zahtevane margine. Na primer, 1% margine će dati 100:1 leveridža, tako da trgovac sa depozitom od 10.000 USD može da drži otvorene pozicije u vrednosti od 1.000.000 USD, što je 100 puta više od njegovog kapitala. Visok stepen leveridža, koji je moguće postići u trgovanju može raditi protiv vas, ali i u vašu korist. Leveridž može dovesti do velikih gubitaka kao i dobitaka.

LIBOR - londonska medjubankarska kamatna stopa koju banke koriste za međunarodno plasiranje sredstava.

London Session (londonska sesija)- radno vreme londonske berze od 08:00 do 17:00.

Long Position (duga pozicija) - pozicija koja označava kupovinu akcije,valutnog para, opcija i dr.

Loonie - sleng koji se koristi za kanadski dolar, takodje poznat kao Funds.

Login - identifikacioni broj klijentovog računa.

Locked Position (zaključana pozicija) - podrazumeva jednaku long i short poziciju istog instrumenta u cilju smanjenja rizika.

 

Margin (margina) - iznos novca ili zaloge, koja mora biti najpre obezbeđena, a zatim i održavana, kao sigurnost u slučaju gubitaka na otvorenim pozicijama. Margina inicijalno mora biti postavljena pre nego što se uđe u trgovinu. Održavanje ili izmena margine predstavlja dodavanje na inicijalnu marginu radi zaštite od gubitaka na otvorenim pozicijama. Najčešće se neophodan iznos depozita zove neophodna margina.

Margin Level - kapital/margina procentualni racio.

Margin Trading (trgovanje sa marginom) - usluga trgovanja ka klijentima koja funkcioniše po principu leveridža i omogućava klijentu da otvara pozicije u izosu većem od njegovog/njenog depozita.

Market Opening (otvaranje tržišta) - vreme kada instrumenti postaju dostupni klijentima za trgovanje (obuhvata trgovanje nakon vikenda, praznika, regularnih neradnih sati ili pada servera).

Market Order (tržišni nalog) - elektronska instrukcija za otvaranje pozicije na računu klijenta po trenutnoj tržišnoj ceni.

Modify (prilagođavanje) - zahtev za prilagođavanjem nivoa datog naloga, postavljanja naloga ,zatvaranja naloga ili pomeranjem Stop Loss ili Take Profit nivoa na otvorenoj poziciji ili naloga na čekanju.

Multiple Close By - zahtev ili instrukcija za zatvaranje svih zaključanih pozicija na računu klijenta.

 

New York Session (Njujorška sesija ) - radno vreme njujorške berze od 08:00am do 05:00pm.

Normal Market Conditions (normalni tržošni uslovi) - suprotno od brzog tržišta; nema grešaka na tržišnim podacima.

 

Open Position (otvorena pozicija) - ugovor za kupovinu ili prodaju instrumenta na računu klijenta; prvi deo potpune transakcije i obaveza da se kasnije napravi jednaka suprotna transakcija.

Order (nalog) - elektronska instrukcija za otvaranje ili zatvaranje pozicije konkretnog instrumenta na računu klijenta, u trenutku kada cena dodje do određenog nivoa.

Order Level (nivo naloga) - cena koju je odredio klijent pri postavljanju naloga u vidu instrukcije za otvaranje pozicije na njegovom/njenom računu po datoj ceni i pod uslovima definisanim tipom ordera.

Over The Counter (OTC) - predstavlja bilo koju transakciju koja se ne odvija na berzi (vanberzansko tržište).

 

Pending Order (order na čekanju) - elektroska instrukcija za otvaranje pozicije na računu klijenta, u slučaju kada cena instrumenta dostigne odredjeni nivo klijent je u mogućnosti da koristi pending ordere koji uključuju kupovni limit, prodajni limit, kupovni stop i prodajni stop.

Point - minimalna promena cene (0.0001 za EUR/USD); takodje poznata kao Pip.

Price (cena) - dvosmerna kvota koja se sastoji od cene ponude i tražnje; cena otvaranja ili zatvaranja pozicije; nivo ordera.

Price Gap (cenovni raskorak,praznina) - slučaj kada je tekuća Bid cena iznad prethodne Ask cene i obrnuto.

 

Quote (kvota) - elektronska poruka o tekućoj ceni koja se nalazi na klijentovoj platformi, i sastoji se od cene tražnje (Bid) i cene ponude (Ask).

Quoting - pružanje kvota klijentu koje SIG može da prihvatiti za kupovinu ili prodaju instrumenata na njegovom račun.

 

Rapid Market - tržišni uslovi koje karakterišu značajne cenovne promene u kratkim vremenskim intervalima koji često uzrokuju značajne gepove između uzastopnih vrednosti kvota; obično se pojavljuju odmah nakon objavljivana važnih vesti.

Request (zahtev) - elektronska instrukcija za otvaranje ili zatvaranje pozicije, postavljanje, otkazivanje ili promenu klijentovog naloga.

 

Sell Limit - nalog na čekanju kojim bi trebalo da se otvori Sell pozicija na računu klijenta u trenutku kada cena datog instrumenta poraste do određenog nivoa; može se jedino izvršiti na nivou Bid cene i postaviti iznad trenutne Bid cene datog instrumenta.

Sell Position (sell pozicija) - otvorena pozicija koja predstavlja očekivanje da će tržišna cena pasti.

Sell Stop (prodajni stop) - nalog na čekanju kojim bi trebalo da se otvori sell pozicija na računu klijenta u slučaju da cena datog instrumenta padne do odredjenog nivoa i može se izvršiti jedino na nivou Bid cene i postaviti ispod trenutne Bid cene datog instrumenta.

Session Gap - cenovni raskorak izmedju prve kvote trenutnog otvaranja tržišta i poslednje kvote prethodnog otvaranja tržišta.

Slippage - odnosi se na negativne (ili umanjujuću) vrednost u pipsevima između cene po kojoj “Stop Loss” nalog postaje tržišni nalog i cene po kojoj taj nalog stvarno može biti izvršen.

Spike or Data Error - netačna kvota generisana na serveru usled greške u podacima, obično izgleda kao značajan gap cene koja se vraća blizu prethodnog nivoa pri sledećem ažuriranju cena, bez naznaka brzog tržišta.

Split Close - parcijalno zatvaranje pozicije.

Spread - razlika izmedju Bid i Ask cene koja se izražava u poenima.

Stop Loss - nalog za zatvaranje odredjene pozicije na odredjenom nivou u slučaju da se cena kreće u neželjenom pravcu. Može biti izvršen samo po Bid ceni i postavljen ispod trenutne Bid cene (ovo se odnosi na buy/long pozicije). Suprotno, može biti izvršen po Ask ceni i postavljen iznad trenutne Ask cene u slučaju Sell pozicija.

Stop Out - obavezno zatvaranje pozicija klijenta u slučaju da račun klijenta ne zadovoljava zahteve margine datog brokera.

SWAP - iznos prekonoćnih promena u plaćanju ili zaduženju na računu klijenta u 23.59 po vremenskoj zoni platforme.

Swissy - sleng za švajcarski franak.

Symbol - predmet elektronske transakcije (npr. valutni par, akcija, CFD, fjučersi).

 

Take Profit (uzeti profit) - tip naloga kojim se zatvara data pozicija na odredjenom nivou cene u slučaju da se cena kreće u željenom smeru. Može biti izvršen po Bid ceni i postavljen iznad trenutne Bid cene u slučaju Buy pozicija. Takodje, nalog može biti izvršen samo po Ask ceni i postavljen ispod trenutne Ask cene u slučaju sell pozicija.

Thin Market (tanko tržište) - tržište na kome je obim trgovine nizak, kvote ponude i potražnje široke, a likvidnost instrumenata kojima se trguje niska.

Ticket (tiket) - jedinstven identifikacioni broj pozicije/naloga na računu klijenta.

Trailing Stop (pokretni stop) - mogućnost na računu klijenta da se automatski prilagođava Stop Loss nivo naloga u zavisnosti od kretanja cene (ukoliko se na primer kod long pozicije cena kreće u željenom pravcu stop loss bi takođe trebalo da se pomera naviše).

Transaction (transakcija) - operacija koja se sastoji od dve jednake suprotne trgovine (kupovine i prodaje) određenog instrumenta.

 

UK100 - skraćenica za FTSE 100 index.

UK OIL - skraćenica za Brent Crude Oil.

U-Shaped Recovery - formacija na grafikonu koja pokazuje postepeni rast cene nazad do svog prethodnog vrha, nakon postepenog pada.

Uptick - nova cenovna kvota, pri ceni na višem nivou od prethodne kvote.

US30 - skraćenica za Dow Jones index.

US OIL - skraćenica za WTI Crude Oil.

 

Value date - datum poravnanja spot ili forvard ugovora.

V-Shaped Recovery - formacija na grafikonu koja pokazuje oporavak cene koji podrazumeva oštar rast do prethodnog vrha nakon oštrog pada.

Volatility (volatilnost) - statističke mere kretanja tržišta hartija od vrednosti tokom vremena, izračunava se pomoću standardne devijacije. Visok stepen kolebljivosti je povezan sa visokim stepenom rizika.

 

W-Shaped Recovery - formacija na grafikonu koja pokazuje promenu oštrog pada, rast, pad i završetak sa još jednim oštrim vrhom; središnji deo formacije može biti niži od prethodna dva vrha svake strane.

Whipsaw - sleng za stanje velike nestabilnosti na tržištu, kada posle oštrog kretanja cene u jednom pravcu sledi oštar zaokret u drugom.

Working order - Stop ili Limit nalozi koji su postavljeni ali još uvek nisu realizovani.

 

XAG/USD - simbol za Silver Index.

XAU/USD - simbol za Gold Index.

 

Year Over Year (YOY) - svaki merljivi događaj koji se ponavlja na godišnjem nivou; popularan način za poređenje učinka investicija.

Yield - procentualni prinos na investiciju.