Tehnička analiza

Tehnička analiza počiva na pretpostavci da se cenovna kretanja iz prošlosti ponavljaju u sadašnjosti i budućnosti. Tehnički analitičari nastoje da identifikuju određene šablone u cenovnom kretanju (price patterns) i na osnovu njih projektuju dalji razvoj cene. Ova analiza se uglavnom koristi na visoko likvidnim tržištima jer je pored cene ključni faktor i obim trgovanja.

Osnovne pretpostavke tehničke analize:

 • Tržište svodi sve na pravu meru

 • Cene se kreću u trendovima

 • Istorija se ponavlja

Grafikoni (charts)

Grafikon ili chart predstavlja grafički prikaz serije cena u datom vremenskom rasponu. U zavisnosti od načina prikaza postoje sledeće vrste grafikona:

1. Linijski prikaz (Line chart)

Linijski prikaz (Line chart)

2. Bar (Bar chart)

Bar (Bar chart)

3. Grafikon sa svećicama (Candlestick chart)

Grafikon sa svećicama (Candlestick chart)

4. Grafikoni poena i cifara (Point and figure chart)

Grafikoni poena i cifara (Point and figure chart)

Trend

Jedan od najvažnijih koncepata u tehničkoj analizi je upotreba trenda. Trend predstavlja generalni pravac kretanja cene u nekom vremenskom rasponu. Međutim, ono što je važno primetiti jeste činjenica da se cena nikada ne kreće u vidu ravne linije u nekom pravcu već to čini u talasima praveći vrhove i dna.

Tipovi trenda:

 • Rastući (Bull tržište)

 • Opadajući (Bear tržište)

 • Kretanje cene po strani

Dužina trenda:

 • Dugoročni (Long term)- trend koji traje duže od godinu dana

 • Srednjoročni (Medium-term)-trend koji traje kraće od godinu dana

 • Kratkoročni (Short-term)- trend koji traje kraće od mesec dana

Linija trenda

Linija trenda se dobija povlačenjem linije preko vrhova (opadajući trend) ili dna (rastući trend).

U slučaju opadajućeg trenda dobijamo liniju otpora (Resistance) odnosno zonu koju cena ne bi trebalo da probije.

U slučaju rastućeg trenda dobijamo liniju podrške (Support) odnosno zonu ispod koje cena ne bi trebalo da pada.

Slika 1. Opadajući trend

Opadajući trend

Slika 2. Rastući trend

Rastući trend

Kanali (Channels)

Kanali se dobijaju povlačenjem dve paralelne linije trenda koje se ponašaju kao jake oblasti podrške i otpora. Kretanje cene u kanalu znači da ona ne bi trebalo da probija gornju ali ni donju liniju kanala. Međutim, proboj (Breakout) bilo koje linije podrške ili otpora se može desiti u svakom trenutku tako da se to treba imati na umu kada je jednom formiran kanal.

Kanali mogu formirati rastući ili opadajući trend.

Slika 3. Rastući kanal sa probojem

Rastući kanal sa probojem

Pokretni prosek (Moving average)

Matematički, prosek ili srednja vrednost je količnik neke sume podeljene brojem njenih članova. Pokretni prosek je investicioni pojam koji se koristi uglavnom u tehničkoj analizi i označava prosek poslednjih x cena na zatvaranju.

Pokretni prosek može biti:

 • Jednostavan (Simple moving average - SMA)

 • Eksponencijalni (Exponential moving average – EMA)

Eksponencijalni pokretni prosek (EMA) takođe uzima sumu svih prošlih cena zatvaranja i deli sa brojem perioda s tim što daje veću prednost (ponder, težinu) poslednjim cenama u odnosu na starije. Zbog toga daje ranije ali i manje pouzdane signale od jednostavnog pokretnog proseka.

Neki od najvažnijih pokretnih proseka su EMA10, SMA50 i SMA200.

Trgovac može koristiti bilo koju kombinaciju pokretnih proseka. Signal za kupovinu se generiše kada EMA10 preseče sa donje strane SMA50 i SMA200 i obrnuto.

Slika 4. Presek pokretnih proseka na bullish tržištu

Presek pokretnih proseka na bullish tržištu

Slika 5. Presek pokretnih proseka na bearish tržištu

Presek pokretnih proseka na bearish tržištu

Indikatori i oscilatori

Najpoznatiji indikatori i oscilatori su:

 • Indeks relativne snage (RSI)

 • Pokretni prosek konvergencija-divergencija (MACD)

Indeks relativne snage (RSI) daje mogućnost procene uslova u kojima je akcija “prekupljena” (overbought) ili “preprodana” (oversold).

RSI indikator se obično kreće u rasponu od 0 do 100. Ukoliko je RSI oscilator iznad nivoa 70 to je znak da je cena “prekupljena” što znači da se bliži momenat kada će cena promeniti smer.

I obrnuto, kada je RSI ispod 30 to je znak da je cena “preprodana” i da se uskoro može očekivati okretanje trenda.

Slika 6. RSI na bullish tržištu

RSI na bullish tržištu

Slika 7. RSI na bearish tržištu

RSI na bearish tržištu

MACD indikator je sastavljen iz dva eksponencijalna pokretna proseka (za 26 i 12 perioda). Pored njih koristi i signal liniju koja je zapravo eksponencijalni pokretni prosek za 9 perioda.

Kada je MACD pozitivan to znači da je kratkoročni pokretni prosek iznad dugoročnog i tada se generišu kupovni signali i obrnuto.

Slika 8. MACD na bullish tržištu

MACD na bullish tržištu

Slika 9. MACD na bearish tržištu

MACD na bearish tržištu