Iskoristi sve prednosti margine

Detaljne zahteve i podržane proizvode za svaki od ovih računa možete dobiti direktno na upit ili pozivajući naš korisnički servis. Treba istaći i to da margina ima drugačije značenje za hartije od vrednosti u odnosu na robe. Za hartije od vrednosti, margina predstavlja iznos gotovine koju klijent pozajmljuje. Za robu, margina je iznos gotovine koju klijent mora da ima na računu kao zalog za fjučers ugovor.

Vrste marginskih računa

TradeWin24 (TW) pruža svojim klijentima mogućnost izbora više vrsta novčanih računa. Postoje dve vrste marginskih računa: Reg T Margin i Portfolio Margin. Novi korisnici moraju da izaberu tip računa tokom procesa prijave i mogu promeniti isti u bilo kom trenutku. Portfolio Margin račun može da obezbedi niže zahteve za marginom od Reg T Margin naloga. Međutim, za portfolio sa koncentrovanim rizikom, zahtevi za Portfolio Margin mogu biti veći od onih pod Reg T, jer pravi ekonomski rizik koji stoji iza portfelja ne može biti adekvatno obračunat pod statičkim kalkulacijama Reg T računa. Kupci mogu da uporede svoje trenutne Reg T margin zahteve za njihov portfolio sa projektovanim Portfolio Margin uslovima tako što će kliknuti na dugme Probaj PM u TradeWin24 Trader Workstation platformi.

IRA Margin račun

Takođe, nudimo i IRA Margin račun, koji Vam omogućava da odmah trgujete Vašim prihodima od prodaje, umesto da čekate saldiranje. Možete trgovati klasama aktive izraženim u različitim valutama i Trade Limited Option Spread kombinacijama. IRA Margin računi imaju određena ograničenja u odnosu na redovne marginske račune i zaduživanje nije dozvoljeno. Trgovanje fjučersima u IRA Margin računima donosi znatno više zahteve margine nego pri drugim.

Hartije od vrednosti: Definicija margine

Za hartije od vrednosti, definicija margine obuhvata tri važna koncepta: Margin kredit, Margin depozit i Margin zahtev. Margin kredit je iznos novca koji investitor pozajmljuje od svog brokera da kupi hartije od vrednosti. Margin depozit je iznos kapitala koji investira klijent za kupovinu hartija od vrednosti na Margin računu. Margin zahtev je minimalni iznos koji kupac mora položiti na račun i on se obično izražava kao procenat od trenutne tržišne vrednosti hartije. Margin depozit može biti veći ili jednak Margin zahtevu. Ovo možemo izraziti kroz jednačine:

Margin kredit + Margin depozit = Tržišna vrednost hartije

Margin depozit >= Margin zahtev

Pozajmljivanje novca za kupovinu hartija od vrednosti je poznato kao "kupovina na margini". Kada investitor pozajmljuje novac od svog brokera, on mora da otvori Margin račun sa brokerom, potpiše odgovarajući sporazum i da se potom pridržava brokerskog Margin zahteva. Kredit na računu klijenta je kolaterizovan njegovim hartijama i novcem. Ako vrednost akcija padne previše, investitor mora položiti više novca na svoj račun, ili prodati deo akcija.

Roba (Commodity): Definicija margine

Kod robe, margina je iznos kapitala dostavljen od strane investitora za podršku fjučers ugovoru. Ovo se može izraziti kroz jednačine:

Kolateral = Visine kapitala potrebnog za podržavanje fjučers ugovora

Kolateral >= Margin zahtev

Margin zahtevi za sve vrste fjučersa se formiraju od strane svake berze posebno, kroz obračun algoritma poznatog kao SPAN margining. SPAN (Standardna Portfolio Analiza Rizika) procenjuje ukupni portfolio rizik računajući najgori mogući scenario koji se može desiti tokom određenog vremenskog perioda (obično jedan trgovački dan.) To se radi izračunavanjem dobitaka i gubitaka koje bi portfolio doneo pod različitim tržišnim uslovima.

Kao i kod hartija od vrednosti, i kod roba postoje inicijalni i održavajući Margin zahtev. Oni su obično postavljeni od strane berzi u procentu od trenutne vrednosti fjučers ugovora, koja se bazira na volatilnosti i ceni ugovora. Inicijalna Margina za fjučers ugovor je iznos novca koji se mora staviti kao zalog za otvaranje pozicije na ugovoru. Da biste mogli da kupite fjučers ugovor, morate ispuniti ovaj uslov, što znači da morate deponovati ili da već imate određeni iznos novca na vašem računu.

Margina održavanja jeste iznos koji morate održavati na Vašem računu kako biste podržali fjučers ugovor i predstavlja najniži nivo do kojeg Vaš račun može da padne pre nego što se moraju deponovati dodatna sredstva. Cenovne pozicije roba se menjaju i označavaju svakodnevno na tržištu, a Vaš račun se prilagođava bilo kom dobitku ili gubitku, koji se javlja pri tim promenama. Upravo zbog te volatilnosti cena roba, moguće je da vrednost robe padne do tačke na kojoj je stanje na Vašem računu ispod Margin zahteva potrebnog za održavanje. Ako se to desi, broker će Vas nazvati i zamoliti da deponujete dodatna sredstva kako biste ispunili Margin zahteve.

Sistem praćenja margina u realnom vremenu

Mi pratimo margine u realnom vremenu kako bismo Vam omogućili da vidite rizike trgovanja u svakom trenutku dana. Naš sistem real-time margina primenjuje Margin zahteve tokom dana za sve nove transakcije, kao i za postojeće i sprovodi Margin inicijalne zahteve na kraju svakog dana, istovremeno likvidirajući pozicije u realnom vremenu umesto poziva brokera, kako bi poboljšao efikasnost trgovanja. To nam, takođe, omogućava da održimo niske provizije, jer ne prebacujemo troškove kreditnog gubitka klijentima.

Na našoj Trader Workstation platformi možete videti Margin zahteve u bilo kom trenutku.

Model izračunavanja margina

Mi pratimo margine u realnom vremenu kako bismo Vam omogućili da vidite rizike trgovanja u svakom trenutku dana. Naš sistem real-time margina primenjuje Margin zahteve tokom dana za sve nove transakcije, kao i za postojeće i sprovodi Margin inicijalne zahteve na kraju svakog dana, istovremeno likvidirajući pozicije u realnom vremenu umesto poziva brokera, kako bi poboljšao efikasnost trgovanja. To nam, takođe, omogućava da održimo niske provizije, jer ne prebacujemo troškove kreditnog gubitka klijentima.

Osnove obračuna margina Dostupni proizvodi
Margin sistem zasnovan na pravilima: Unapred definisani i statički proračuni se primenjuju na svakoj poziciji ili unapred definisanim grupama pozicija ("strategija"). Reg T računi: Akcije američkih kompanija, opcije na akcije i indekse, fjučersi i jedinice investicionih fondova. Svi računi: Forex, obveznice, kanadske, evropske i azijske akcije i kanadske opcije.
Margin sistem zasnovan na riziku: Berze procenjuju maksimalni jednodnevni rizik na svim pozicijama u portfoliu. Portfolio Margin računi: Američke akcije, opcije, fjučersi i jedinice investicionih fondova. Svi računi: Svi tipovi fjučersa. Svi tipovi opcija izvan američkog i kanadskog tržišta.

Margin zahtevi za svaki traženi ugovor nalaze se na sajtovima odgovarajućih berzi. Rezime zahteva za najznačajnije fjučers ugovore, kao i linkovi ka berzanskim sajtovima dostupni su na kartici Fjučers & FOPS.