Vrste grafikona i upotreba trenda kod tehničke analize

  • Autor: Tradewin24
Vrste grafikona i upotreba trenda kod tehničke analize

Tehnička analiza počiva na pretpostavci da se sve informacije iz prethodnog perioda, relevantne za ponašanje tržišnih učesnika, mogu upotrebiti u sadašnjem i budućem periodu

Na osnovu valjane tehničke analize mogu se izvući pouzdani zaključci o kretanju cena na finansijskim tržištima u budućnosti.

Osnovne pretpostavke tehničke analize:

1. Tržište svodi sve na pravu meru

2. Cene se kreću u trendovima

3. Istorija se ponavlja

GRAFIKONI (CHARTS)

Grafikon ili chart predstavlja grafički prikaz serije cena u datom vremenskom rasponu. U zavisnosti od načina prikaza postoje sledeće vrste grafikona:

  1. Linijski prikaz (Line chart)
  2. Bar (Bar chart)
  3. Grafikon sa svećicama (Candlestick chart)
  4. Grafikoni poena i cifara (Point and figure chart)    

TREND
Jedan od najvažnijih koncepata u tehničkoj analizi je upotreba trenda. Trend predstavlja generalni pravac kretanja cene u nekom vremenskom rasponu. Međutim, ono što je važno primetiti jeste činjenica da se cena nikada ne kreće u vidu ravne linije u nekom pravcu već to čini u talasima praveći vrhove i dna.

Tipovi trenda:

1. Rastući („Bull“ tržište)
2. Opadajući („Bear“ tržište)
3. Kretanje cene po strani („Sideways“ tržište)

Dužina trenda:
1. Dugorocni (Long term) - trend koji traje duže od godinu dana
2. Srednjorocni (Medium-term) -trend koji traje krace od godinu dana
3. Kratkorocni (Short-term) - trend koji traje krace od mesec dana

LINIJA TRENDA
Linija trenda se dobija povlačenjem linije preko vrhova (opadajući trend) ili dna (rastući trend). U slučaju opadajućeg trenda dobijamo liniju otpora (Resistance) odnosno zonu koju cena ne bi trebalo da probije. Linija otpora predstavlja onaj nivo cena na kome su prodavci previše jaki da bi dozvolili njen dalji porast.

U slucaju rastućeg trenda dobijamo liniju podrške (Support) odnosno zonu ispod koje cena ne bi trebalo da pada. Podrška definiše onaj nivo cena na kome kupci imaju dovoljno snage da odbrane cenu od daljeg pada.