Jer pravi investitori trguju sa nama

Politika privatnosti

Obaveštenje o obradi podataka

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnosti, u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane BDD Tradewin 24 AD vrši obradu podataka o ličnosti na koje se podaci odnose.

Rukovalac podataka

BDD Tradewin 24 ad Beograd, sa sedištem u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 115v Novi Beograd, MB:21437298, PIB: 111178289

Podaci koji se prikupljaju na sajtu tradewin24.com

BDD Tradewin 24 ad Beograd, prikuplja sledeće podatke o klijentu (lice čiji se podaci obrađuju):

 • Osnovni podaci
 • Kontakt podaci

Svrha obrade i pravni osnov obrade

BDD podatke o ličnosti obrađuje na osnovu Zakona o tržištu kapitala i na osnovu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i na osnovu ličnog pristanka.

Podaci o ličnosti se obrađuju u cilju:

 • Izvršavanja prava i obaveze koje proističu iz poslovnog odnosa BDD i klijenta
 • Izvršenja zakonskih obaveza BDD
 • Nuđenja i pružanja usluga koje odgovaraju konkretnim potrebama klienata kao i u cilju unpređenja poslovnog odnosa između BDD i Klijenta.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

BDD će podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa obrađivati dok traje poslovni odnos sa klijentom, osim u slučajevima kada je BDD u obavezi da podatke na osnovu zakona čuva i nakon okončanja poslovne saradnje sa klijentima. Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje se prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose.

Pravno na žalbu nadležnom organu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da uloži žalbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti)

Prava lica i opoziv pristanka

Lice ima pravo da zahteva pristup podacima, uvid, kopiju, ispravku, dopunu, ažuriranje. Lice čiji se podaci obađuju može u svakom trenutku podneti prigovor na obradu ličnih podataka koji se na to lice odnosi i može opozvati svoj pristanak u delu podataka za koje BDD nije obavezno da čuva u skladu sa zakonskom regulativom.

Mere zaštite podataka o ličnosti

Rukovalac u okviru svoje poslovne organizacije sprovodi sve neophodne aspekte zaštite podataka:

 • tehničke mere zaštite;
 • kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci;
 • kontrolu pristupa podacima;
 • kontrolu prenosa podataka;
 • kontrolu dostupnosti podataka;
 • ostale mere informacione bezbednosti;
 • sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

BDD Tradewin 24 ad Beograd sve podatke čuva i obrađuje kao poslovnu tajnu, uz primenu svih rasploživih tehničkih i organizacionih mera žaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima BDD.

BDD podatke o Ličnosti može proslediti nadležnim državnim organima i licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup podacima o ličnosti, kao i trećim licima sa kojima BDD ima zaključen ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima. Podaci o ličnosti mogu se iznositi iz Srbije u druge države ili međunarodne organizacije u skladu sa zakonskom regulativom.