Iskoristi sve prednosti margine

Detaljne zahteve i podržane proizvode za svaki od ovih računa možete dobiti direktno na upit ili pozivajući naš korisnički servis. Treba istaći i to da margina ima drugačije značenje za hartije od vrednosti u odnosu na robe. Za hartije od vrednosti, margina predstavlja iznos gotovine koju klijent pozajmljuje. Za robu, margina je iznos gotovine koju klijent mora da ima na računu kao zalog za fjučers ugovor.

  • TradeWin24 (TW) pruža svojim klijentima mogućnost izbora više vrsta novčanih računa. Postoji Cash račun, gde je važno da klijent ima dovoljno sredstava da pokrije troškove transakcija i provizija, kao i dve vrste Margin računa: Reg T Margin i Portfolio Margin. Novi korisnici moraju da izaberu tip računa tokom procesa prijave i mogu promeniti isti u bilo kom trenutku
  • Portfolio Margin račun može da obezbedi niže zahteve za marginom od Reg T Margin naloga. Međutim, za portfolio sa koncentrovanim rizikom, zahtevi za Portfolio Margin mogu biti veći od onih pod Reg T, jer pravi ekonomski rizik koji stoji iza portfelja ne može biti adekvatno obračunat pod statičkim kalkulacijama Reg T računa. Kupci mogu da uporede svoje trenutne Reg T margin zahteve za njihov portfolio sa projektovanim Portfolio Margin uslovima tako što će kliknuti na dugme Probaj PM u TradeWin24 Trader Workstation
  • Takođe, nudimo i IRA Margin račun, koji Vam omogućava da odmah trgujete Vašim prihodima od prodaje, umesto da čekate saldiranje. Možete trgovati klasama aktive izraženim u različitim valutama i Trade Limited Option Spread kombinacijama. IRA Margin računi imaju određena ograničenja u odnosu na redovne marginske račune i zaduživanje nije dozvoljeno. Trgovanje fjučersima u IRA Margin računima donosi znatno više zahteve margine nego pri drugim
  • Detaljne zahteve i podržane proizvode za svaki od ovih računa možete dobiti direktno na upit ili pozivajući naš korisnički servis
  • Treba istaći i to da margina ima drugačije značenje za hartije od vrednosti u odnosu na robe. Za hartije od vrednosti, margina predstavlja iznos gotovine koju klijent pozajmljuje. Za robu, margina je iznos gotovine koju klijent mora da ima na računu kao zalog za fjučers ugovor
Hartije od vrednosti: Definicija margine

Za hartije od vrednosti, definicija margine obuhvata tri važna koncepta: Margin kredit, Margin depozit i Margin zahtev. Margin kredit je iznos novca koji investitor pozajmljuje od svog brokera da kupi hartije od vrednosti. Margin depozit je iznos kapitala koji investira klijent za kupovinu hartija od vrednosti na Margin računu. Margin zahtev je minimalni iznos koji kupac mora položiti na račun i on se obično izražava kao procenat od trenutne tržišne vrednosti hartije. Margin depozit može biti veći ili jednak Margin zahtevu. Ovo možemo izraziti kroz jednačine:

Margin kredit + Margin depozit = Tržišna vrednost hartije

Margin depozit >= Margin zahtev

Pozajmljivanje novca za kupovinu hartija od vrednosti je poznato kao "kupovina na margini". Kada investitor pozajmljuje novac od svog brokera, on mora da otvori Margin račun sa brokerom, potpiše odgovarajući sporazum i da se potom pridržava brokerskog Margin zahteva. Kredit na računu klijenta je kolaterizovan njegovim hartijama i novcem. Ako vrednost akcija padne previše, investitor mora položiti više novca na svoj račun, ili prodati deo akcija.

Roba (Commodity): Definicija margine

Kod robe, margina je iznos kapitala dostavljen od strane investitora za podršku fjučers ugovoru. Ovo se može izraziti kroz jednačine:

Kolateral = Visine kapitala potrebnog za podržavanje fjučers ugovora

Kolateral >= Margin zahtev

Margin zahtevi za sve vrste fjučersa se formiraju od strane svake berze posebno, kroz obračun algoritma poznatog kao SPAN margining. SPAN (Standardna Portfolio Analiza Rizika) procenjuje ukupni portfolio rizik računajući najgori mogući scenario koji se može desiti tokom određenog vremenskog perioda (obično jedan trgovački dan.) To se radi izračunavanjem dobitaka i gubitaka koje bi portfolio doneo pod različitim tržišnim uslovima.

Kao i kod hartija od vrednosti, i kod roba postoje inicijalni i održavajući Margin zahtev. Oni su obično postavljeni od strane berzi u procentu od trenutne vrednosti fjučers ugovora, koja se bazira na volatilnosti i ceni ugovora. Inicijalna Margina za fjučers ugovor je iznos novca koji se mora staviti kao zalog za otvaranje pozicije na ugovoru. Da biste mogli da kupite fjučers ugovor, morate ispuniti ovaj uslov, što znači da morate deponovati ili da već imate određeni iznos novca na vašem računu.

Margina održavanja jeste iznos koji morate održavati na Vašem računu kako biste podržali fjučers ugovor i predstavlja najniži nivo do kojeg Vaš račun može da padne pre nego što se moraju deponovati dodatna sredstva. Cenovne pozicije roba se menjaju i označavaju svakodnevno na tržištu, a Vaš račun se prilagođava bilo kom dobitku ili gubitku, koji se javlja pri tim promenama. Upravo zbog te volatilnosti cena roba, moguće je da vrednost robe padne do tačke na kojoj je stanje na Vašem računu ispod Margin zahteva potrebnog za održavanje. Ako se to desi, broker će Vas nazvati i zamoliti da deponujete dodatna sredstva kako biste ispunili Margin zahteve.

Sistem praćenja margina u realnom vremenu

Mi pratimo margine u realnom vremenu kako bismo Vam omogućili da vidite rizike trgovanja u svakom trenutku dana. Naš sistem real-time margina primenjuje Margin zahteve tokom dana za sve nove transakcije, kao i za postojeće i sprovodi Margin inicijalne zahteve na kraju svakog dana, istovremeno likvidirajući pozicije u realnom vremenu umesto poziva brokera, kako bi poboljšao efikasnost trgovanja. To nam, takođe, omogućava da održimo niske provizije, jer ne prebacujemo troškove kreditnog gubitka klijentima.

Na našoj Trader Workstation platformi možete videti Margin zahteve u bilo kom trenutku.

Model izračunavanja margina

Margin zahtevi se obračunavaju bilo na osnovu pravila i / ili na osnovu rizika.

Osnove obračuna margina Dostupni proizvodi
Margin sistem zasnovan na pravilima: Unapred definisani i statički proračuni se primenjuju na svakoj poziciji ili unapred definisanim grupama pozicija ("strategija"). Reg T računi: Akcije američkih kompanija, opcije na akcije i indekse, fjučersi i jedinice investicionih fondova.
Svi računi: Forex, obveznice, kanadske, evropske i azijske akcije i kanadske opcije.
Margin sistem zasnovan na riziku: Berze procenjuju maksimalni jednodnevni rizik na svim pozicijama u portfoliu. Portfolio Margin računi: Američke akcije, opcije, fjučersi i jedinice investicionih fondova.
Svi računi: Svi tipovi fjučersa. Svi tipovi opcija izvan američkog i kanadskog tržišta.

Margin zahtevi za svaki traženi ugovor nalaze se na sajtovima odgovarajućih berzi. Rezime zahteva za najznačajnije fjučers ugovore, kao i linkovi ka berzanskim sajtovima dostupni su na kartici Fjučers & FOPS.

Akcije CFD Fjučers Forex Metali
 
Duga pozicija
Margina
Inicijalna margina 25% * Vrednost akcije (minimalno 2.000 USD ili 100% kupovne cene, šta god je manje)
Margina održavanja 25% * vrednost akcije
Margina na kraju dana u skladu sa Reg T 50% 1 * vrednost akcije
Keš ili IRA keš 100% * vrednost akcije
Kratka pozicija
Margina
Inicijalna margina 30% * Tržišna vrednost akcija, ako je vrednost akcija > 16,67 dolara po akciji,
5,00 USD po akciji, ako je vrednost akcije < 16,67 USD i> 5,00 USD
100% tržišne vrednosti akcija, ako je vrednost akcija < 5,00 USD
2,50 USD po akciji, ako je vrednost akcije <= 2,50 USD
Margina održavanja Ista kao inicijalna margina
Margina na kraju dana u skladu sa Reg T Ista kao margina na kraju dana u skladu sa Reg T za dugu poziciju
Keš ili IRA keš N/A

1 Za većinu akcija primenjuju se gore navedene margine. Međutim, broker zadržava pravo da u zavisnosti od istorijske volatilnsti akcije zahteva i veću marginu od 50%. Za neke izuzatno volatilne hartije ta margina može iznositi čak i 100%

 

 
CFD na akcije

Fizička lica

CFD na akcije Inicijalna margina Margina održavanja
Standardna margina 1.25 x margina održavanja Izračunava se u odnosu na rizik opisan ispod (minium 10%)
ESMA Minimum 20% 50% od inicijalne margine
Primenjena margina Max (inicijalna ili ESMA inicijalna) Max (margina održavanja ili ESMA margina održavanja)

Pravna lica

CFD na akcije Inicijalna margina Margina održavanja
CFD na akcije 1.25 x margina održavanja Izračunava se u odnosu na rizik opisan ispod (minium 10%)

Margina se zasniva na riziku za svaki CFD i to pojedinačno na osnovu istorijske nestabilnosti akcije koja je u osnovi CFD-a. Konkretno, izračunava se pet istorijskih standardnih devijacija (zasnovanih na istoriji cena od 30 dana) da bi se odredila standardna margina održavanja, pod uslovom da je minimalna margina 10% (bez korekcija zasnovanih na korelaciji). Stopa margine koja se dobija na ovaj način primenjuje se na konkretnu poziciju. U većini slučajeva primenjuje se minimalna margina od 10%.

U određenim slučajevima broker može, po vlastitoj diskreciji, utvrditi posebne stope margine za pojedinačne CFD-ove veće od onih koje su naznačene u tabeli.

CFD na indekse

Fizička lica

CFD na indekse Inicijalna margina Margina održavanja
Standardna margina 1.25 x margina održavanja Što se tiče sličnih fujčersa (minimalno 5% ili 5 standardnih devijacija) smanjenje od 50% primenjuje se unutar dana ( detalji se nalaze ispod)
ESMA Minimum 5%za glavne indekse
10%za ostale indekse
50% od inicijalne margine
Primenjena margina Max (inicijalna margina ili ESMA inicijalna margina) Max (margina održavanja ili ESMA margina održavanja)

Pravna lica

CFD na indekse Inicijalna margina Margina održavanja
Standard IBKR Margin Gold 6.25%
Silver 14.85%
Gold 5%
Silver 9%
ASIC Minimum Gold 5%
Silver 10%
50% of Initial
Applied Margin Max (IBKR Initial, ESMA Initial) Max (IBKR Maintenance, ESMA Maintenance)
 

Margine za sve fjučers ugovore možete proveriti direktno na trgovačkoj platformi ili kontaktiranjem svog account menadžera na broj 011 4444 102.

 
Valuta Inicijalna margina Margina održavanja NFA Margin na Cash Forex pozicije
AED 5% (20:1) 5% (20:1) 5% (20:1)
AUD 3% (33:1) 3% (33:1) 3% (33:1)
CAD 2.5% (40:1) 2.5% (40:1) 2% (50:1)
CHF 3% (33:1) 3% (33:1) 3% (33:1)
CNH 8% (12:1) 6% (16:1) 5% (20:1)
CZK 5% (20:1) 5% (20:1) 5% (20:1)
DKK 10% (10:1) 5% (20:1) 2% (50:1)
EUR 3% (33:1) 3% (33:1) 2% (50:1)
GBP 3.75% (26:1) 3% (33:1) 3% (33:1)
HKD 7% (14:1) 6% (16:1) 5% (20:1)
HUF 5% (20:1) 5% (20:1) 5% (20:1)
ILS 5% (20:1) 5% (20:1) 5% (20:1)
JPY 3% (33:1) 3% (33:1) 2% (50:1)
KRW 10% (10:1) 10% (10:1) 5% (20:1)
MXN 10% (10:1) 6% (16:1) 10% (10:1)
NOK 3% (33:1) 3% (33:1) 7% (14:1)
NZD 3% (33:1) 3% (33:1) 3% (33:1)
PLN 5% (20:1) 5% (20:1) 5% (20:1)
RUB 100% (1:1) 60% (1.7:1)2 20% (5:1)
SAR 5% (20:1) 5% (20:1) 5% (20:1)
SEK 3% (33:1) 3% (33:1) 3% (33:1)
SGD 5% (20:1) 5% (20:1) 5% (20:1)
THB 10% (10:1) 10% (10:1) 10% (10:1)
TRY 30% (3.3:1) 30% (3.3:1) 12% (8.3:1)
USD 2.5% (40:1) 2.5% (40:1) 2% (50:1)
ZAR 10% (10:1) 7% (14:1) 7% (14:1)
 
Metali Inicijalna margina Margina održavanja
Gold Spot USD/oz. London 6.25% 5%
Silver Spot USD/oz. London 50% 9%