Zaštita investitora

Fond za zaštitu investitora

Na osnovu odredbi Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011, 112/2015 i 108/2016) uveden je poseban institut - Fond za zaštitu investitora (u daljem tekstu: Fond). Svrha postojanja Fonda je zaštita potraživanja investitora - klijenata članova Fonda, kada član Fonda nije u mogućnosti da ispuni svoje dospele obaveze prema klijentu.

Delatnost organizatora Fonda za zaštitu investitora obavlja Agencija za osiguranje depozita.

Fond osigurava novčana potraživanja klijenata i potraživanja klijenata za povraćaj finansijskih instrumenata koje član Fonda duguje klijentu po osnovu obavljanja sledećih usluga:

  • upravljanje portfoliom,
  • čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući čuvanje instrumenata i sa tim povezane usluge, kao što je administriranje novčanim sredstvima i kolateralom.

Svrha Fonda je zaštita potraživanja klijenata članova Fonda kada član Fonda nije u mogućnosti da ispuni dospele obaveze prema klijentu i to u sledećim slučajevima:

  • kada je nad članom Fonda otvoren stečajni postupak ili
  • kada Komisija za hartije od vrednosti utvrdi da član Fonda nije u mogućnosti da ispuni svoje dospele obaveze prema klijentima, uključujući novčana sredstva koja duguje klijentima i finansijske instrumente koje drži za račun klijenata, a ne postoje izgledi da će se okolnosti u dogledno vreme značajno izmeniti.

Fond osigurava sva potraživanja klijenata prema jednom članu Fonda u vrednosti od 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. U navedni iznos računaju se kamate obračunate isključivo do dana otvaranja stečajnog postupka, odnosno do dana donošenja rešenja Komisije kojim se utvrđuju okolnosti da član Fonda nije u mogućnosti da ispuni svoje dospele obaveze prema klijentima, uključujući novčana sredstva koja duguje klijentima i finansijske instrumenta koje drži za račun klijenta, a ne postoje izgledi da će se okolnosti u dogledno vreme značajno izmeniti.

Ukoliko kod člana Fonda nastupi neki od slučaja predviđen osiguranjem Fonda, obaveštenje o tome se objavljuje u sredstvima informisanja i na internet stranici Fonda i od tog trenutka klijenti imaju rok od 30 dana da prijave potraživanja prema članu Fonda. Iznos osiguranog potraživanja se potom utvrđuje uz pomoć organizatora Fonda, ovlašćenog revizora i stečajnog upravnika (u slučaju stečaja člana), a maksimalni osigurani iznos koji klijent može da potražuje prema jednom članu je 20.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti, sa pripadajućom kamatom uključujući i sve ostale prihode po hartijama od hartija od vrednosti.

Izuzetno, kada je klijent, iz razloga na koje nije mogao da utiče, bio sprečen da podnese prijavu potraživanja u propisanom roku, tom klijentu se rok može produžiti na godinu dana.

U slučaju iz prethodnog stava, klijent je dužan da uz prijavu potraživanja podnese i relevantne dokaze o sprečenosti blagovremenog podnošenja prijave potraživanja. Sedište Fonda za zaštitu investirora je Knez Mihajlova 2-4, Beograd, tel: 011/20-75-100, e-mail: info@aod.rs. Dodatne informacije se mogu naći na internet stranici organizatora Fonda: ttp://www.aod.rs/zastita-investitora.html.

Securities investor protection corporation

U slučaju nesolventnosti inostranog partnera Društva, putem kojeg Društvo ispostavlja naloge, potraživanja po osnovu finansijskih instrumenata i novčanih sredstava do iznosa od USD 250.000 su obuhvaćeni programom osiguranja Securities Investors Protection Corporation - SIPC, čija je osnovna funkcija zaštita investitora i klijenata brokersko-dilerskih društava u SAD u slučajevima stečaja ili bankrota nekog od njihovih članova.

Federal deposit insurance corporation

U skladu sa programom osiguranja Federal Deposits Insurance Corporation - FDIC moguće je osigurati dodatnih USD 2.500.000 potraživanja po osnovu finansijskih instrumenata i novčanih sredstava u okviru programa IBKR (Interactive Brokers- inostrani partner), tako što će IBKR raspodeliti sredstva klijenta do iznosa od USD 246.500 po poslovnoj banci na jednu ili više banaka. IBKR automatski vrši ovo osiguranje potraživanja po osnovu finansijskih instrumenata i novčanih sredstava.

Novčani depoziti koji premašuju IBKR program i iznos od USD 2.500.000 nisu pokriveni programom osiguranja, već su zaštićeni kapitalom brokersko-dilerskog društva Interactive Brokers koji premašuje USD 6 milijardi.

Metod dvostruke provere autentičnosti

Od momenta otvaranja Vašeg računa, sigurnost Vaših sredstava i ličnih informacija nam je na prvom mestu, i iz tog razloga smo preuzeli neophodne korake kako bismo obezbedili visok stepen sigurnosti u online trgovanju.

Putem Secure Login System (SLS), pristup Vašem nalogu podleže sistemu dvostruke provere autentičnosti, dodavanjem dodatnog sigurnosnog koraka u momentu Vaše prijave, čime se omogućava da samo Vi pristupite trgovačkom nalagu, čak i ukoliko neko drugi sazna Vašu lozinku. Dva metoda dvostruke provere autentičnosti koja uključuju i fizičko i digitalno rešenje:

Digital Security Card: kartica sa pin-om izdaje se na zahtev klijenta.

Mobile Authentication: slanjem notifikacije za potvrdu autentičnosti na Vaš mobilni uređaj.

Kao dodatni stepen garancije za naše klijente, važno je napomenuti da u bilo kom slučaju zloupotrebe, sredstva sa kiljentovog računa mogu isključivo biti prebačena na master račun Tradewin24 brokerske kuće.