Zaštita investitora

Fond za zaštitu investitora

Na osnovu odredbi Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011, 112/2015 i 108/2016) uveden je poseban institut - Fond za zaštitu investitora (u daljem tekstu: Fond). Svrha postojanja Fonda je zaštita potraživanja investitora - klijenata članova Fonda, kada član Fonda nije u mogućnosti da ispuni svoje dospele obaveze prema klijentu.

Delatnost organizatora Fonda za zaštitu investitora obavlja Agencija za osiguranje depozita.

Fond osigurava novčana potraživanja klijenata i potraživanja klijenata za povraćaj finansijskih instrumenata koje član Fonda duguje klijentu po osnovu obavljanja sledećih usluga:

  • upravljanje portfoliom,
  • čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući čuvanje instrumenata i sa tim povezane usluge, kao što je administriranje novčanim sredstvima i kolateralom.

Svrha Fonda je zaštita potraživanja klijenata članova Fonda kada član Fonda nije u mogućnosti da ispuni dospele obaveze prema klijentu i to u sledećim slučajevima:

  • kada je nad članom Fonda otvoren stečajni postupak ili
  • kada Komisija za hartije od vrednosti utvrdi da član Fonda nije u mogućnosti da ispuni svoje dospele obaveze prema klijentima, uključujući novčana sredstva koja duguje klijentima i finansijske instrumente koje drži za račun klijenata, a ne postoje izgledi da će se okolnosti u dogledno vreme značajno izmeniti.

Fond osigurava sva potraživanja klijenata prema jednom članu Fonda u vrednosti od 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. U navedni iznos računaju se kamate obračunate isključivo do dana otvaranja stečajnog postupka, odnosno do dana donošenja rešenja Komisije kojim se utvrđuju okolnosti da član Fonda nije u mogućnosti da ispuni svoje dospele obaveze prema klijentima, uključujući novčana sredstva koja duguje klijentima i finansijske instrumenta koje drži za račun klijenta, a ne postoje izgledi da će se okolnosti u dogledno vreme značajno izmeniti.

Ukoliko kod člana Fonda nastupi neki od slučaja predviđen osiguranjem Fonda, obaveštenje o tome se objavljuje u sredstvima informisanja i na internet stranici Fonda i od tog trenutka klijenti imaju rok od 30 dana da prijave potraživanja prema članu Fonda. Iznos osiguranog potraživanja se potom utvrđuje uz pomoć organizatora Fonda, ovlašćenog revizora i stečajnog upravnika (u slučaju stečaja člana), a maksimalni osigurani iznos koji klijent može da potražuje prema jednom članu je 20.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti, sa pripadajućom kamatom uključujući i sve ostale prihode po hartijama od hartija od vrednosti.

Izuzetno, kada je klijent, iz razloga na koje nije mogao da utiče, bio sprečen da podnese prijavu potraživanja u propisanom roku, tom klijentu se rok može produžiti na godinu dana.

U slučaju iz prethodnog stava, klijent je dužan da uz prijavu potraživanja podnese i relevantne dokaze o sprečenosti blagovremenog podnošenja prijave potraživanja. Sedište Fonda za zaštitu investirora je Knez Mihajlova 2-4, Beograd, tel: 011/20-75-100, e-mail: info@aod.rs. Dodatne informacije se mogu naći na internet stranici organizatora Fonda: ttp://www.aod.rs/zastita-investitora.html.

Securities investor protection corporation

U slučaju nesolventnosti inostranog partnera Društva, putem kojeg Društvo ispostavlja naloge, potraživanja po osnovu finansijskih instrumenata i novčanih sredstava do iznosa od USD 250.000 su obuhvaćeni programom osiguranja Securities Investors Protection Corporation - SIPC, čija je osnovna funkcija zaštita investitora i klijenata brokersko-dilerskih društava u SAD u slučajevima stečaja ili bankrota nekog od njihovih članova.

Federal deposit insurance corporation

U skladu sa programom osiguranja Federal Deposits Insurance Corporation - FDIC moguće je osigurati dodatnih USD 2.500.000 potraživanja po osnovu finansijskih instrumenata i novčanih sredstava. Osiguranje potraživanja vrši se automatski te klijenti ne moraju aplicirati ili zahtevati ovo osiguranje ponaosob.

Metod dvostruke provere autentičnosti

Od momenta otvaranja Vašeg računa, sigurnost Vaših sredstava i ličnih informacija nam je na prvom mestu, i iz tog razloga smo preuzeli neophodne korake kako bismo obezbedili visok stepen sigurnosti u online trgovanju.

Putem Secure Login System (SLS), pristup Vašem nalogu podleže sistemu dvostruke provere autentičnosti, dodavanjem dodatnog sigurnosnog koraka u momentu Vaše prijave, čime se omogućava da samo Vi pristupite trgovačkom nalagu, čak i ukoliko neko drugi sazna Vašu lozinku. Dva metoda dvostruke provere autentičnosti koja uključuju i fizičko i digitalno rešenje:

Digital Security Card: kartica sa pin-om izdaje se na zahtev klijenta.

Mobile Authentication: slanjem notifikacije za potvrdu autentičnosti na Vaš mobilni uređaj.